September 22, 2023

Thomas Leroy Burkett, 77

Mountain View