September 30, 2023

Patsy Jane Nelson, 92

Cheyenne