November 26, 2023

Nancy Louise Shaner, 80

Laramie