January 31, 2024

Elizabeth "Ibby" Potter Davis, 84

Cheyenne