November 3, 2022

Charlene Joyce Taggart, 87

Thayne (formerly of Douglas)