November 3, 2022

Charlene “Joyce” Taggart, 87

Thayne (formerly of Douglas)