October 9, 2023

Bobby "Bob" Ray Spangler, 66

Cheyenne