November 23, 2023

Ryan Lee Nauenburg, 42

Fort Laramie